Van vraag naar vakmanschap

De informatie op deze website is bedoeld om je een beeld te geven van subsidiemogelijkheden en niet bedoeld als advies. De informatie is zorgvuldig samengesteld. Niettemin is Endoor niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website waaronder enige schade die een partij lijdt ten gevolge van het gebruik van een subsidieregeling door een partij. Endoor is eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt.

Subsidie 'Twents Fonds voor Vakmanschap'

Media

 

Subsidie ‘Twents Fonds voor Vakmanschap’

 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap wil investeren in de Twentse arbeidsmarkt door o.a. het bevorderen een leven lang ontwikkelen.

 

 

Wat en voor wie

  • het fonds biedt scholingsvouchers voor inwoners van Twente die ondersteuning nodig hebben bij het bekostigen van hun opleiding als dit voor hen niet via een andere weg mogelijk is
  • het Twents fonds voor vakmanschap werkt nauw samen met de scholen in de regio en onderhoudt contacten met uitkeringsinstantie UWV
  • het Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor  werkenden, zzp’ers, en werkzoekenden die zich willen om, her -of bijscholen in een vak met perspectief op de Twentse arbeidsmarkt

Als je in aanmerking komt voor de subsidie krijg je ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of van het Loopbaanstation 

 

 

Voorwaarden en aanvragen 

  • je woont in Twente
  • je wilt een opleiding volgen op maximaal MBO-4 niveau
  • er is geen andere mogelijkheid om je opleiding te bekostigen (via een fonds of regeling)
  • de instelling waar je de opleiding wilt volgen is een erkende instelling

 

Vul het aanvraagformulier in op de website van Twents Fonds voor Vakmanschap als je meer informatie wilt hebben of voor het direct aanvragen van een scholingsvoucher.

 

Ga voor meer informatie over
deze financiele mogelijkheid naar
de website van het fonds
Naar de website

SLIM-regeling

Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. 

 

Deze subsidieregeling, SLIM-regeling genaamd, kan vanaf maart 2021 weer aangevraagd worden. 

Voor meer informatie over de SLIM-regeling
vind je op de website van de Rijksoverheid.
Ga naar de website van Rijksoverheid

Subsidie Overijssels Vakmanschap

Samen werken aan techniek

Overijssel wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Overijsselse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen. Al die krachten hebben ze nu gebundeld in het actieplan Overijsselse Techniekuitdaging. Daarmee ontwikkelen ze gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Overijssel beter te laten functioneren. 

Voor meer informatie over deze regeling ga je
naar de website van Overijssels Vakmanschap.
Ga naar de website

Tel mee met Taal

Werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Endoor biedt in samenwerking met ROC van Twente cursussen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. 

 

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Tel mee met Taal.
Ga naar website

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding.

 

De scholingsvoucher: hiervoor zet je 'm in

De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal & Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training op het gebied van het ontwikkelen van je persoonlijkheid.

Kijk voor meer informatie op de
website van de FNV
Bekijk de website

Fiscale regeling 'Aftrekpost inkomstenbelasting'

Subsidie ‘Aftrekpost inkomstenbelasting'

In sommige situaties bestaat de mogelijkheid scholingskosten of kosten voor EVC1 als aftrekpost bij de inkomstenbelasting op te voeren.

 

Wat en voor wie

Iedereen die in 2018 een opleiding of studie volgde voor een toekomstig beroep kan op de website van de belastingdienst kijken of het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk is gemaakte kosten voor lesgeld of studieboeken in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek bij de inkomstenbelasting. Ook als je gebruik maakt van het ‘Leven Lang Leren Krediet’ loont het om op de site van de belastingdienst te kijken naar mogelijkheden om scholingskosten op voeren.

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van de Belastingdienst
Naar de website

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Subsidies O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds.

 

Wat en voor wie

De werkgever neemt het initiatief. Op de website van het fonds van de eigen branche, is informatie te vinden over financiële voordelen van en bij scholing.

 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van het O&O fonds
Naar de website

Regionale (en landelijke) sectorplannen

Sectorale Plannen

 

De uitdagingen op de arbeidsmarkt verschillen per sector en ook per regio. Daarom kunnen sociale partners een regionaal sectorplan indienen. Hieronder vind je de sectorplannen die specifiek van toepassing zijn voor Twente. Kijk daarnaast zeker ook op de landelijke website van de sectorplannen. Ook op landelijk zijn er soms mogelijkheden om gebruik te maken van deze plannen.

 

 

Sector plannen in Twente: wat en voor wie

 

ICT bedrijven kunnen met het sectorplan gaan investeren in de opleiding van medewerkers en tegelijkertijd inspelen op het verwachte tekort aan arbeidskrachten in de toekomst. Zie de website voor dit sectorplan.

 

Het regionale sectorplan ‘Zorg Regio Twente’ ligt in het verlengde van het landelijke sectorplan voor de Zorg. Sectorplannen in de Zorg bieden medewerkers mogelijkheden voor mobiliteitstrajecten, van-werk-naar-werktrajecten en plannen voor bij- en/of opscholing. Ook kunnen werknemers een EVC-traject doorlopen: een certificaat behalen waarin staat wat hij of zij aan kennis en ervaring in huis heeft. Zie de website voor het sectorplan ‘Zorg Regio Twente’

 

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit het SectorplanPlus. Dit SectorplanPlus creëert  voor zorginstellingen financiële ruimte waarmee zij hun opleidingsinspanningen kunnen uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld via extra inzet op de combinatie leren-werken (BBL/Hbo-duale trajecten), alsook via maatwerk-trajecten. Daarnaast wordt ruimte geboden om meer medewerkers te trainen en op te leiden als werkbegeleider/praktijkopleider. Zie de website van het SecorplanPlus.

 

 

Ga voor meer informatie over
deze subsidie mogelijkheid naar
de website het betreffende Ministerie
Naar de website

Subsidie 'Praktijkleren'

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling wil werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan (volwassen) studenten.

 

Wat en voor wie

De “Subsidieregeling Praktijkleren” is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Alléén opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen voor subsidie in aanmerking, De subsidieregeling is bestemd voor werkgevers.

 

Voorwaarden en aanvragen

Voor de voorwaarden en andere informatie verwijzen we je naar de website ‘Begeleiding van deelnemers aan mbo-opleidingen’. 

 

Ga voor meer informatie over
deze financiële mogelijkheid naar
de website van het RVO
Naar de website