Lees de Algemene Leveringsvoorwaarden van Endoor.

Artikel 1 | Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Algemene Leveringsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2. Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Endoor beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
1.3. Endoor: Stichting Endoor, in deze handelend als opdrachtnemer.
1.4. Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan bedoeld in artikel 8 lid 6.
1.5. Incompanyopleiding: een al dan niet voor de Klant op maat gemaakte Opleiding door Endoor verzorgd voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers. Dit kan op locatie van de Klant zijn of bij een ROC van Twente locatie of een andere externe locatie
1.6. Klant: (i) elke particulier die bij Endoor een Opleiding uit het Open aanbod afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die bij Endoor een Incompanyopleiding afneemt.
1.7. Locatiekosten: de kosten voor de ruimte die door Endoor beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
1.8. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
1.9. Open aanbod: een Opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.
1.10. Opleiding: een door Endoor verzorgde opleiding, training, om- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, e-learning, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodules en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
1.11. Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
1.12. Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
1.13. Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Endoor en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Endoor, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
1.14. Website: de website van Endoor: www.endoor.nl

Artikel 2 | Endoor

2.1. Stichting Endoor, gevestigd te Hengelo, postadres Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo.

Artikel 3 | Toepasselijkheid

3.1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Endoor en op alle door Endoor gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
3.2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Endoor wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3.3. Afwijkingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Endoor en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Leveringsvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
3.4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Leveringsvoorwaarden niet voorzien, zal Endoor een regeling treffen naar redelijkheid.
3.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Endoor en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 | Aanbod

4.1. Endoor brengt het aanbod (bij voorkeur) digitaal dan wel schriftelijk uit.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en van het Onderwijsmateriaal indien dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
4.3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst; b. wanneer de Opleiding start; c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen; e. de Prijs; f. de wijze van betaling; g. de duur van de Studieovereenkomst.
4.4. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Endoor. Op verzoek van de Klant zal Endoor een kopie van de Algemene Leveringsvoorwaarden kosteloos toezenden.
4.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres van Endoor, inclusief het bezoekadres van de vestiging; b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1; c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 | Studieovereenkomst

5.1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Endoor aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via de Website van Endoor, of (ii) via een offertetraject.
5.2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Endoor de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Endoor schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
5.3. Bij contractonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
5.4. Endoor is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Endoor gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder verplicht te zijn tot enige (schade)vergoeding.
5.5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Endoor. Endoor kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
5.6. Endoor kan voor de uitvoering van de Studieovereenkomst een derde inschakelen.

Artikel 6 | Annulering Opleiding

6.1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Endoor onvoldoende is, kan Endoor besluiten dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip door de Klant zal worden gevolgd. Indien de Klant zich, na hierover in overleg te zijn getreden met Endoor, hierin niet kan vinden dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding uit het Open aanbod of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren binnen één week na communicatie van het schriftelijke besluit. Bij een niet tijdige annulering geldt onverminderd het gestelde in artikel 6.2 en 6.3.
6.2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding uit het Open aanbod heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding uit het Open aanbod te annuleren. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als moment van ontvangst door Endoor van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van ontvangst, en (ii) een e-mail: de ontvangstdatum van de betreffende e-mail. De vastgestelde startdatum van de (verplaatste) Opleiding uit het Open aanbod geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4 met inachtneming van artikel 6.1. De annuleringsregeling geldt niet voor de e-learningmodules.
6.3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Endoor gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding uit het Open aanbod: 50% van de Prijs met een minimum van € 50,-;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding uit het Open aanbod: de totale Prijs.
c. Bij een annulering langer dan een maand voor aanvang van de Opleiding uit het Open aanbod worden geen kosten in rekening gebracht.
6.4. In geval de Klant een Opleiding uit het Open aanbod annuleert nadat deze door Endoor is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat Endoor gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding uit het Open aanbod: 50% van de Prijs;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding uit het Open aanbod: de totale Prijs.
6.5. In geval de Klant een Opleiding uit het Open aanbod annuleert nadat deze door Endoor is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6 geldt dat Endoor gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding uit het Open aanbod: 50% van de Prijs van de Opleiding uit het Open aanbod waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde Opleiding uit het Open aanbod meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding uit het Open aanbod, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding uit het Open aanbod: de totale Prijs van de Opleiding uit het Open aanbod waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding uit het Open aanbod meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding uit het Open aanbod, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht.
6.6. Annulering door de Klant van een Incompanyopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Endoor met de uitvoering van die Incompanyopleiding is begonnen. De annulering van een Incompanyopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Endoor. Als moment van ontvangst door Endoor van de annulering geldt de datum van ontvangst. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Endoor. De geplande aanvangsdatum van de Incompanyopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
6.7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat Endoor gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Incompanyopleiding;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompanyopleiding;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompanyopleiding;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompanyopleiding.

Artikel 7 | Beëindiging/verplaatsen Opleiding Overeenkomst op Afstand

7.1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
7.2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Endoor terug te zenden. Endoor is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. Endoor zal op haar beurt alle reeds van de Klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

7.3. De Klant kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot enige restitutie van het door de Klant aan Endoor betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
7.4. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van Endoor en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Endoor een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

Verplaatsen Opleiding

7.5. Endoor kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Endoor. Endoor zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Endoor tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. De door de Klant in overeenstemming met art. 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Opleiding

7.6. Endoor kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding uit het Open aanbod wijzigen naar een andere Opleiding uit het Open aanbod. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Opleiding uit het Open aanbod ligt uitsluitend bij Endoor. Endoor kan voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Endoor tot het wijzigen van de Opleiding uit het Open aanbod deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompanyopleiding kan niet worden gewijzigd.
7.7. Endoor behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

Artikel 8 | Examens en getuigschrift

8.1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 8 lid 6.
8.2. Endoor verstrekt een getuigschrift van de Opleiding nadat (i) aan alle gestelde eisen is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en indien van toepassing dus inclusief de examenkosten) door de Klant aan Endoor zijn voldaan. Endoor verstrekt het getuigschrift op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.
8.3. Indien een exameninstituut anders dan Endoor een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. Endoor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.

Artikel 9 | Betaling

9.1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling plaats door het voldoen van een bankbetaling van de aan de Klant verzonden factuur.
9.2. Bij open aanbod: betaling 100% van het cursusbedrag na ontvangst factuur. Endoor hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor particulieren en 30 dagen voor bedrijven.
9.3. Bij Incompany: betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Endoor hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
9.4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompanyopleiding aan Endoor te voldoen middels de daartoe gezonden digitale factuur.
9.5. Indien de opleiding een e-learning uit het open aanbod betreft, geldt 100% betaling bij inschrijving. De online opleiding wordt daarna direct beschikbaar gesteld.
9.6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen de kosten als opgenomen in de WIK-brief, met een minimum van EUR 40,-. Endoor maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Endoor de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
9.7. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Endoor op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 10 | Legitimatie

10.1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
10.2. Endoor kan de gegevens verstrekken aan een derde die op grond van artikel 5 lid 6 door Endoor wordt ingeschakeld. Endoor zal daarbij voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt.
10.3. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Endoor, te tonen.

Artikel 11 | Prijs

11.1. De kosten van iedere Opleiding uit het Open aanbod staan vermeld op de website. De betalingswijze staat in deze algemene voorwaarden, op de website en in de bevestiging na inschrijving. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
11.2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door Endoor worden doorberekend aan de Klant.
11.3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid Endoor

12.1. In het geval de Klant of deelnemers aan een Opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van Endoor, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Endoor gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Endoor door de verzekeraar van Endoor onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van Endoor of het door haar ingezette personeel van Endoor geldt het voorgaande niet.
12.2. De aansprakelijkheid van Endoor voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
12.3. Endoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
12.4. Endoor is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
12.5. De aansprakelijkheid van Endoor strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Endoor verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Endoor of die door Endoor zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
12.6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 | Levering Onderwijsmateriaal

13.1. Endoor levert het Onderwijsmateriaal tijdig, voor de aanvang van de Opleiding doch uiterlijk de eerste bijeenkomst dan wel les(activiteit), aan de Klant.
13.2. Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door Endoor direct kosteloos vervangen.
13.3. Alle door Endoor gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Endoor bekend waren. Endoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
13.4. Endoor is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
13.5. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 14 | Uitval docent/examenbeoordelaar

14.1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Endoor – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Endoor de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
14.2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Endoor zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

Artikel 15 | Vertrouwelijkheid

15.1. Endoor, haar personeel en/of voor Endoor werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 | Persoonsgegevens

16.1. Endoor verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Endoor en de Algemene verordening gegevensbescherming. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Endoor.

Artikel 17 | Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Endoor verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Endoor. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Endoor.
17.2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Endoor verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
17.3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 18 | Ingeschakelde derden

18.1. Endoor is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een derde te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Endoor en deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 | Wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden

19.1. De Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen door Endoor worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 20 | Geschillenregeling

20.1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
20.2. Alle geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.